United Real Estate Fund MASF aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade


United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing) teatab aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumisest 22. mail 2019 kell 11.00 Äriühingu asukohas Lelle 24, 11318 Tallinn. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 10.45 koosoleku toimumise kohas. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 15. mail 2019. aastal, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

PÄEVAKORD

Vastavalt Äriühingu nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakorras:

  1. Äriühingu 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. kasumi jaotamine;
  3. audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine;
  4. nõukogu liikmete volituste pikendamine.

 Äriühingu nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

  1. Kinnitada Äriühingu 2018. a majandusaasta aruanne.
  2. Äriühingu jaotamata kasum seisuga 31.12.2018 on 3 326 882 eurot. Nõukogu teeb ettepaneku jagada aktsionäride vahel netodividendidena 468 000 eurot ehk 1,6 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 23. mai 2019 aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 24. mail 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
  3. Valida Äriühingu audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
  4. Pikendada praeguste nõukogu liikmete Jaanus Otsa (nõukogu esimees), Rein Kiudsoo ja Aivar Raudsik’u volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks kuni 22.05.2022.a.

Üldkoosolekule esitatud materjalidega (sh Äriühingu 2018. a majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepanekuga ning vandeaudiitori aruandega) ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Äriühingu asukohas tööpäeviti kella 9:00-st kuni 17:00-ni (eelregistreerimine telefonil +372 5035512 või e-posti aadressil info@unifund.ee). Üldkoosolekust osavõtjate registreerimisel palume: (1) füüsilisest isikust aktsionäril esitada kehtiv isikut tõendav dokument, esindajal lisaks volikiri; (2) juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja esindaja kehtiv isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada volikiri.

Äriühingu aktsionäril on õigus saada korralisel üldkoosolekul juhatuselt teavet Äriühingu tegevuse kohta. Äriühingu juhatus või aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Äriühingu aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu vähemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Küsimused seoses aktsionäride üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada e-posti aadressil info@unifund.ee.

Lugupidamisega

United Real Estate Fund MASF juhatus


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.