KINNISVARAFOND

Fondi nimi United Real Estate Fund MASF
Fondi liik Mitteavalik muutuvkapitaliga aktsiaseltsifond.
Fondi tähtaeg 2027 a. Üldkoosoleku otsusega võib pikendada ühe korra maksimaalselt ühe aasta võrra.
Fondivalitseja AS United Asset Management
Audiitor AS Deloitte Audit Eesti
Fondi aktsiakapital Fondi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 250 000 EUR (kakssada viiskümmend tuhat eurot) ja maksimumsuuruseks on 25 000 000 EUR (kakskümmend viis miljonit eurot). Fondi aktsiakapitali suurus vastab Fondi vara puhasväärtuse suurusele.
Investeerimisfookus Eelkõige äri- või segaotstarbelised rahavoogu tootvad või arendusjärgus olevad kinnisvaraobjektid Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.
Riskiprofiil Kõrgema riskikategooriaga fond, investeeringu väärtus võib nii tõusta kui langeda.
Finantsvõimendus Maksimaalselt 75%, optimaalne 65-70%.
Aktsiate väljalaskmine Juhatuse otsuse alusel. Fondi aktsiakapitali miinimum- ja maksimumsuuruse ulatuses võib Fond igal ajal aktsiaid välja lasta ja tagasi võtta.
Märkimistasu Puudub.
Aktsiate likviidsus Fondi aktsiad ei ole noteeritud väärtpaberibörsil. Investeeringut tuleb käsitleda kui pikaajalist investeeringut. Fondi aktsiad on vabalt võõrandatavad.
Aktsiate tagasiostmine fondi poolt Lubatud.
Valitsemistasu Koosneb põhitasust ja edukustasust. Põhitasu 2% investeeritud kapitalilt aastas. Edukustasu arvestatakse objekti põhiselt ja moodustab 20% summast, mis on fondi investeerimisobjekti müügihinna ja ostuhinna, ostmise kulude, parenduskulude ning minimaalse nõutava investeeritud kapitali tootlikkuse vahe. Investeeritud kapitali minimaalne nõutav tootlikkus, millest alates hakatakse arvestama edukustasuna makstavat valitsemistasu – 10 % aastas.
Fondi vara puhasväärtus (NAV) NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi põhikirjale ning Fondi ja Fondi vara puhasväärtuse arvutamise korrale. NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.unifund.ee.
Dividendid Üldkoosoleku otsuse alusel.
Fondi oodatav aktsiakapitali tootlus Iga-aastaselt ca 9%.