United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing), registrikood 14067054, asukohaga Lelle tn 24, Tallinn, 11318, aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 12. juunil 2024. a. Äriühingu fondivalitsejaks on AS United Asset Management, registrikood 11543347, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolek toimus aadressil Jõe tn 4a, Tallinn. Koosolekul oli kohal ja esindatud kaheksa (8) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku ükssada kuuskümmend üks tuhat üheksasada kolmteist (161 913) häält, mis moodustab kokku ligikaudu üheksakümmend kaheksa koma kolmteist protsenti (98,13%) aktsiatega määratud häältest. Vastavalt Äriühingu põhikirja punktile 6.12 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku päevakorras oli:

  1. Äriühingu 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. kasumi jaotamine;
  3. audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine.

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU JA OTSUSED

Päevakorrapunkt 1. Äriühingu 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige ja fondijuht Raivo Erik andis Koosolekule ülevaate Äriühingu 2023.a majandusaasta tulemustest. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Äriühingu 2023. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:              161913          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas kasumi jaotamise ettepanekut. Äriühingu jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 on 2 600 348 eurot. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut jätta kasum jaotamata.

Hääletamise tulemused:

poolt:              161913          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas audiitori valiku ja tasustamise ettepanekut. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida Äriühingu audiitoriks 2024. a Kadri Koop (vandeaudiitori nr 700) ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:              161913          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Koosoleku otsuste suhtes eriarvamusele jäänuid ei olnud ega otsustele vastuväiteid ei esitatud. Kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi Koosolekule ei esitatud.