22.mail 2019. aastal toimus United Real Estate Fund MASF aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolek toimus äriühingu asukohas aadressil Lelle tn 24, Tallinn, 11318. Koosolekul oli esindatud kuus aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 83,06% aktsiatega määratud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

Äriühingu 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 100% poolthäälega kinnitada äriühingu 2018. a majandusaasta aruande;

Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 100% poolthäälega jagada äriühingu jaotamata kasumist, mis seisuga 31.12.2018 on 3 326 882 eurot, aktsionäride vahel netodividendidena 468 000 eurot ehk 1,6 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 23. mai 2019 aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 24. mail 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 100% poolthäälega valida äriühingu audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Aktsionärid otsustasid 100% poolthäälega pikendada praeguste nõukogu liikmete Jaanus Otsa, Rein Kiudsoo ja Aivar Raudsik’u volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks kuni 22.05.2022.a.