United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing), registrikood 14067054, asukohaga Lelle tn 24, Tallinn, 11318, aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 26. mail 2022. a. Äriühingu fondivalitsejaks on AS United Asset Management, registrikood 11543347, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolek toimus aadressil Jõe tn 4a, Tallinn. Aktsionäride registreerimine algas kell 12:15 ning Koosolek algas kell 12:30. Koosoleku kokkukutsumise teated on aktsionäridele e-kirjaga välja saadetud 05.05.2022 a. Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 19. mai 2022. a kell 23:59 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokolli lisaks. 19. mail 2022. a oli Äriühingu koguaktsiate arv 255 000. United Real Estate Fund MASF-l oli 26. mai 2022. a seisuga 255 000 hääleõiguslikku aktsiat, millega oli esindatud 255 000 häält. Vastavalt lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud neli (4) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku ükssada seitsekümmend kaheksa tuhat kolmsada viiskümmend üks (178 351) häält, mis moodustab kokku ligikaudu kuuskümmend üheksa koma üheksakümmend neli protsenti (69,94%) aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja. Vastavalt Äriühingu põhikirja punktile 6.12 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimise osas tegi aktsionär AS United Asset Management esindaja Raivo Erik ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Jaanus Otsa ja protokollijaks Raivo Erik. Hääletamise tulemused:

poolt:              178351          häält   ehk      100%  Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Seega otsustati: Koosoleku juhatajaks valida Jaanus Otsa ja protokollijaks Raivo Erik.

Koosoleku päevakorras oli:

  1. Äriühingu 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. kasumi jaotamine;
  3. audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine.

 PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU JA OTSUSED

Päevakorrapunkt 1. Äriühingu 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige ja fondijuht Raivo Erik andis Koosolekule ülevaate Äriühingu 2021 majandusaasta tulemustest. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Äriühingu 2021. a majandusaasta aruanne. Hääletamise tulemused:

poolt:              178351          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas kasumi jaotamise ettepanekut. Äriühingu jaotamata kasum seisuga 31.12.2021 on 3 256 480 eurot. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut jätta kasum jaotamata. Hääletamise tulemused:

poolt:              178351          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas audiitori valiku ja tasustamise ettepanekut. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida Äriühingu audiitoriks 2022. a Kadri Koop (vandeaudiitori nr 700) ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Hääletamise tulemused:

poolt:              178351          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Koosoleku otsuste suhtes eriarvamusele jäänuid ei olnud ega otsustele vastuväiteid ei esitatud. Kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi Koosolekule ei esitatud. Koosolek lõppes kell 13:15.  Hääletamine toimus käe tõstmisega. Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Koosoleku juhataja

Jaanus Otsa

Koosoleku protokollija

Raivo Erik