United Real Estate Fund MASF-i korralise üldkoosoleku otsused 27.07.2021

United Real Estate Fund MASF, registrikood 14067054, asukohaga Lelle tn 24, Tallinn, 11318, aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 27. juulil 2021. a. Äriühingu fondivalitsejaks on AS United Asset Management, registrikood 11543347, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolek toimus aadressil Vene tn 4, Tallinn. Aktsionäride registreerimine algas kell 11:55 ning Koosolek algas kell 12:05. Koosoleku kokkukutsumise teated on aktsionäridele e-kirjaga välja saadetud 05.07.2021 a. Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 20. juuli 2021. a kell 23:59 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokolli lisaks. 20. juulil 2021. a oli Äriühingu koguaktsiate arv 255 000. United Real Estate Fund MASF-l oli 27. juuli 2021. a seisuga 255 000 hääleõiguslikku aktsiat, millega oli esindatud 255 000 häält. Vastavalt lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kuus (6) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kakssada üksteist tuhat kaheksasada kolm (211 803) häält, mis moodustab kokku ligikaudu kaheksakümmend kolm koma null kuus protsenti (83,06%) aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja. Vastavalt Äriühingu põhikirja punktile 6.12 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku päevakorras oli:

  1. Äriühingu 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. kasumi jaotamine;
  3. audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine.

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU JA OTSUSED

Päevakorrapunkt 1. Äriühingu 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige ja fondijuht Raivo Erik andis Koosolekule ülevaate Äriühingu 2020.a majandusaasta tulemustest. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Äriühingu 2020. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:              211803          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas kasumi jaotamise ettepanekut. Äriühingu jaotamata kasum seisuga 31.12.2020 on 2 585 929 eurot. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut jätta kasum jaotamata.

Hääletamise tulemused:

poolt:              211803          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Päevakorrapunkt 3. Audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas audiitori valiku ja tasustamise ettepanekut. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida Äriühingu audiitoriks 2020. ja 2021. a Kadri Koop (vandeaudiitori nr 700) ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:              211803          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

 

Koosoleku otsuste suhtes eriarvamusele jäänuid ei olnud ega otsustele vastuväiteid ei esitatud. Kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi Koosolekule ei esitatud. Koosolek lõppes kell 12:55. Hääletamine toimus käe tõstmisega.

Koosoleku juhataja:    Vladimir Sokolovskiy

Koosoleku protokollija:     Raivo Erik